Board member

Directors and Controllers(The 11th Term)
 
President:
    Kao, Ching Chiu
 
Vice President:
    Chang, Tse Yun
Chu, Tsung-Lan
    Chi,  Shu-Ching
 
 
Standing Directors:
    Ma, Shu Ching
Chang, Jingwen
    Chou, Hsiu-Ling
Chou, Hsiu-Ling
    Lin, Shou-Ju
Liao, Yen-Chi
    Huang, Jui-Fen
 
 
Directors:
    Chuang, Shu-Tin Lee, Yin Ling
    Shen Hsiao, Shu-Tai Chou, Man Chun
    Chang, Chia Hui Feng, Rung-Chuang
    Lee, Ya Wen Chen, Li Chin
    Chen, Chia Jung Chang, Li-Yin
    Chou, Fan-Hao Hung, Sheue-Jen
    Chen, Li-Fan Kao, Chi-Wen
    Yeh, Shu-Ling Li, In Fun
    Wu, Chiu-Feng Chung, Hui Chun
    Wang, Chi Lin, Chun-Mi
    Chang, Bieng-Yi Hsieh, Yuling
    Kuo, Hsien-Hwa Tsai, Jui Chen
 
Chairperson:
    Lu, Meei-Shiow
 
Standing Controllers:
    Hsu, Su-Chen
 Chao, Wan-Ching
 
Controllers:
    Yin, Jeo-Chen
Chang, Shu-Chen
    Chia, Pei- Fang Chen, Shu Chuan
    Huang, Tzu Hsin Chang, Ying-Ju
    Lin, Lih-Ying Ku, Yan-Chiou
 
Secretary General:
    Tseng, Hsiu-Yi

歡迎使用  高鐵-企業會員編號【01053659】

Copy Rights 2016 © 中華民國護理師護士公會全國聯合會
Taiwan Union of Nurses Association (TUNA)版權所有

最佳瀏覽:1280*768以上 Chrome、IE9以上 settings